วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นายอธิพงษ์  ผิวเหลือง  รหัสนักศึกษา 5541520
คบ 1 ชีววิทยา  หมู่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
คติประจำใจ
                 ทำวันนี้ให้ดีที่สุด

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2556

ปฎิรูปการศึกษา

                              


เทคโนโลยีสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้